П У Б Л І Ч Н И Й Д О Г О В І Р
про надання інформаційно-консультаційних послуг

м. Дніпро 2 травня 2024року


У даному договорі терміни використовуються у наступному значенні:

Договір - договір надання інформаційно-консультаційних послуг на платформі веб-ресурсу https://tilda.cc/ в мережі Internet за адресою: https://estergaft.info/abundancecode , укладений між Виконавцем та Замовником на умовах вказаних у Публічній пропозиції.

Публічна пропозиція - розміщення на сайті https://estergaft.info/abundancecode тексту Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг, який Виконавець зобов'язується укласти з фізичною особою на умовах викладених у тексті Договору.

Виконавець - фізична особа-підприємець Гафт Тетяна Вікторівна
Замовник (Клієнт) – будь-яка фізична особа, яка зареєструвалася на веб-ресурсі, придбала обраний пакет послуг, ознайомилась з Договором, надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Веб-ресурс – сайт в мережі Internet, розташований за адресою https://estergaft.info/abundancecode , на якому розміщується інформаційна база у вигляді відеофайлів, відео уроків, фотознімків, текстової інформації, онлайн-семінарів/вебінарів та інша інформація, розміщена на веб-ресурсі за вказаню адресою.

Інформаційна база – окремі відеофайли, відео уроки, фотознімки, текстова інформація, онлайн-семінари/вебінари за тематикою, обраною Замовником.

Послуга – надання у користування фізичним особам інформаційної бази Виконавця.

Інструктор - (надалі – Тренер або коуч) - фізична особа, яка володіє певними знаннями з обраної тематики, є представником Виконавця та надає Замовникам інформаційно-консультаційні послуги.

Гість — будь-яка особа, яка відвідує веб-ресурс, але не є Замовником або працівником Виконавця.

Працівники Виконавця (інструктори, тренери або коучі) – фізичні особи, що перебувають з Виконавцем у трудових відносинах, або представляють його інтереси у відповідності до чинного законодавства України.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Цей Договір визначає умови відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою Фізичної особи-підприємця Гафт Тетяни Вікторівни щодо можливості користування інформаційною базою, яка перебуває у власності (або орендована) Виконавцем, адресована фізичним особам, для можливості отримання спеціальних знань Замовником. Надалі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 За цим договором Виконавець надає Замовникові можливість користування інформаційною базою Виконавця у порядку та на умовах передбачених цим Договором та додатками до нього, а Замовник зобов'язується сплатити Виконавцеві кошти за користування інформаційною базою веб-ресурсом у відповідності до актуального прасу Виконавця, дотримуватись вимог Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ

3.1 Згідно статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором.
3.2 Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту Публічної пропозиції на веб-ресурсі є пропозицією Виконавця до необмеженого кола фізичних осіб укласти Договір на умовах викладених у тексті Публічної пропозиції.
3.3 Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції Виконавця укласти Договір на умовах викладених на веб-ресурсі. До моменту укладення Договору Клієнт зобов’язаний пройти процедуру реєстрації на веб-ресурсі, яка полягає в оформлені відповідної Заяви-приєднання із зазначенням своїх персональних даних.
3.4 Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції таактуальним прайсом Виконавця, Правилами техніки безпеки і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.
Вчинення Клієнтом дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме реєстрація на веб-ресурсі та/або оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Клієнтом Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
3.5 Моментом укладення Договору вважається момент оплати фізичною особою обраного пакету послуг на право користування інформаційною базою Виконавця. З цього моменту фізична особа є стороною Договору, яка іменується Замовник.
3.6 Публічний договір укладений у такий спосіб має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Виконавцем та Замовником.

4. ЦІНИ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1 Вартість послуг за цим Договором визначається актуальним прайс-листом Виконавця і діє в залежності від обраного Замовником тарифного плату. Прайс-лист розміщено на веб-ресурсі, або в іншому місці, доступному для Замовника, він є невід’ємною частиною даного Договору. Вартість послуг може змінюватися Виконавцем самостійно на власний розсуд без додаткового погодження із Замовником. При зміні вартості послуг Виконавець розміщує на веб-ресурсі або в іншому доступному Замовнику місці прайс-лист із оновленою вартістю послуг. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті, у готівковій або безготівковій формі.
4.2 Сторони домовилися, що оплата послуг Виконавця за цим Договором має бути проведена Замовником на умовах попередньої 100% оплати, в такому випадку Виконавець гарантує збереження вартості послуг.
4.3 Сплата Замовником Виконавцю вартості послуг згідно умов цього Договору залежно від форми оплати, найбільш зручної для Замовника, здійснюється одним із таких способів:
• перерахуванням грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в реквізитах цього Договору;
• внесенням готівкових коштів у касу;
4.4 У разі придбання Замовником послуг на новий термін, ціни на такі послуги визначаються відповідно до тарифів Виконавця, що діють у день придбання.
4.5 Доступ Замовника до послуг можливий лише при авторизації на веб-ресурсі за допомогою логіну та паролю, які були введені самостійно Замовником при реєстрації. Замовнику забороняється передавати третім особам свій логін та пароль. При виявленні фактів передачі логіну та паролю Замовником Виконавець має право анулювати доступ Замовника до веб-ресурсу. В такому випадку сплачені Замовником грошові кошти списуються в якості неустойки (штрафу) за цим Договором. Відновлення доступу можливе лише за погодженням з Виконавцем та за умови оплати обраного пакету послуг.
4.6 Термін дії логіну та паролю необмежений, однак користування інформаційною базою веб-ресурсу Замовник може здійснювати лише за наявності оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.
4.7 У разі закінчення строку дії абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.
4.8 Години надання послуг веб-ресурсом встановлюються Замовником відповідно до розкладу роботи коучів з урахуванням виду оплаченого абонементу згідно прайс-листа Виконавця.
4.9 Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи коучів. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-ресурсі, окрім випадків, які не залежать від волі Виконавця.
4.10 Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно прайс-листа Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Виконавець зобов`язаний:
5.1.1 на підтвердження права Замовника за заявкою Замовника надати можливість зареєструватися на веб-ресурсі;
5.1.2 надавати Замовникові можливість користуватись інформаційною базою у порядку передбаченому цим Договором та Правилами;
5.1.3 забезпечити належне функціонування веб-ресурсу;
5.1.4 повернути кошти Замовнику, сплачені ним за Послуги в наступних випадках:
а) незалежно від причини, протягом 14 днів після оплати, якщо користування Послугою не було розпочато - кошти повертаються в повному обсязі;
Для повернення коштів, Замовнику необхідно подати відповідну письмову заяву до Виконавця та пред'явити свій паспорт (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату послуг).

5.2 Виконавець має право:
5.2.1 вимагати від Замовника сплати вартості послуг відповідно до обраного тарифного плану згідно прайс-листа Виконавця, а також вартості додаткових послуг;
5.2.2 вимагати від Замовника дотримання усіх вимог цього Договору та Правил;
5.2.3 зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору та Правил, вказати на підстави такого порушення і скласти Акт про порушення Замовником Договору. Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незалежних осіб. У разі якщо Замовник відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, у тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі якщо порушення сталось 1 (один) і більше рази (в залежності від тяжкості порушення, що встановлюється за особистим переконанням Виконавця) – позбавити доступу до веб-ресурсу без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором;
5.2.4 на власний розсуд відмовити фізичній особі в укладенні Договору, або ініціювати припинення надання Послуг Замовникові, про що повідомити останнього та, за наявності підстав, вжити заходів щодо повернення йому коштів за не використаний абонемент, у порядку передбаченому цим Договором. У випадку припинення надання Послуг Замовникові з підстав порушення останнім умов цього Договору та додатків до нього, - кошти за не використані Послуги Замовнику не повертаються;
5.2.5 в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до даної Оферти, Правил, Прайс-листа, тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на веб-ресурсі. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти, спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін в Оферті.
5.2.6 без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прайс-лист;
5.2.7 інші права передбачені цим Договором та законодавством України.

5.3. Замовник зобов’язується:
5.3.1 завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за цим Договором (у т.ч. додаткових), які передбачені прайс-листом Виконавця;
5.3.2 повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІП, № телефону, віку, тощо);
5.3.3 відвідувати веб-ресурс лише за умови авторизації на веб-ресурсі, а у разі втрати логіну чи паролю відновити за додаткову плату, згідно діючого прайс-листа;
5.3.4 не передавати логін та пароль іншим особам для використання веб-ресурсу;
5.3.5 робити в будь-якому вигляді копіювання інформаційних матеріалів, наданих Виконавцем та їх розповсюдження в будь-якому вигляді в засобах масової інформації, в тому числі в мережі Internet.
5.3.6 нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну за шкоду нанесену репутації та майновим інтересам Виконавця, або третіх осіб у разі нанесення матеріального чи морального збитку у зв’язку з вчиненням протиправних дій, в тому числі, але не виключно у зв’язку з розповсюдженням матеріалів, наданих Виконавцем.
При виявленні Виконавцем факту розповсюдження матеріалів Замовником останній зобов'язаний самостійно відшкодувати повну вартість нанесених Виконавцю збитків, а також штраф в розмірі 50000,00 (п’ятдесят тисяч гривень) за кожен виявлений факт порушення (кожне розміщення на окремому сторонньому веб-ресурсі, або кожне розміщення посилання на такий сторонній веб-ресурс, де Замовником чи третіми особами буде розміщено інформацію, отриману Замовником від Виконавця в рамках цього Договору вважається окремим випадком порушення і розмір штрафу сумується за кожен окремий виявлений факт порушення).
5.3.7 дотримуватись умов цього Договору, додатків до нього, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України.

5.4 Замовник має право:
5.4.1 отримувати послуги у порядку та на умовах передбачених цим Договором, Правилами та видом абонементу згідно прайс-листа Виконавця який обрав Замовник;
5.4.2 користуватись додатковими послугами, згідно прайс-листа Виконавця;
5.4.3 вимагати від Виконавця виконувати його обов’язки за цим Договором;
5.4.4 отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності веб-ресурсу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
5.4.5 на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
5.4.6 під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців які володіють певними знаннями;

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1 Строк дії Договору збігається зі строком дії придбаного Замовником тарифного плану згідно прайс-листа Виконавця.
6.2 Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Замовником абонемента на наступний строк. Договір може бути пролонгований необмежену кількість разів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1 Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів, він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України;
7.2 За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.
7.3 Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у т.ч. пов’язані зі станом здоров’я, якщо такі стались не з вини Виконавця.
7.4 Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками.
7.5 Виконавець не несе відповідальності за незручності у отриманні Замовником Послуг (у т.ч. з технічних причин), які стались не з вини Виконавця, або які останній не міг передбачити.
7.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження здоров’я, псування чи майна (особистих речей, елементів одягу, власного спорядження, тощо), які були здійснені Замовником в результаті слідування діям чи використання інформації, навичок та знань, отриманих від Виконавця в рамках цього Договору.

8. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Інформація вважається доведеною до відома Замовника якщо вона розміщена на веб-ресурсі.
8.2 Придбавши та пройшовши процедуру реєстрації на веб-ресурсі Замовник заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; б) стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору; в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження здоров’ю третіх осіб, отримані внаслідок використання знань, отриманих від Виконавця на веб-ресурсі; г) на виконання Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, укладенням цього Договору, Замовник надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов’язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Замовника; д) він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
8.3 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.4 Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.
8.5 Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силую.
8.6 Питання не урегульовані даним Договором регулюються чинним законодавством України.


ФОП Гафт Тетяна Вікторівна
ЄДРПОУ/ІПН: 2716722924
IBAN UA303052990000026003050570609
Estergaft@gmail.com

Додаток № 1
до Публічного Договору
надання інформаційно-консультаційних
послуг від 2 травня 2024року

ПРАВИЛА ВЕР-РЕСУРСУ

1. Вступ

1.1. На веб-ресурсі встановлені Правила, обов’язкові для Персоналу, Замовників та Гостей веб-ресурсу. Пропонуємо Вам уважно ознайомитися з Правилами і неухильно дотримуватися їх.
1.2. Мета Правил веб-ресурсу— створення найбільш безпечних, оптимально комфортних умов для отримання інформаційно-консультаційних послуг, та підтримання дружелюбної і доброзичливої атмосфери.
1.3. У разі порушення Правил веб-ресурс- Виконавець має право застосувати необхідні заходи оперативного впливу, включаючи право в односторонньому порядку припинити дію Публічного договору.
1.4. З діючими Правилами веб-ресурсу Ви завжди маєте можливість ознайомитись на веб-ресурсі.
1.5. Правила веб-ресурсу можуть бути переглянуті або доповнені Виконавцем. Кожні нові Правила веб-ресурсу замінюють попередні. Змінені Правила є обов’язковими для всіх Замовників.
1.6. За наслідки, що виникли у разі недотримання цих Правил, Виконавець відповідальності не несе.

2. Загальні правила

2.1. Гість веб-ресурсу має доступ до виключного кола матеріалів, які визначені Виконавцем.
2.2. Виконавець надає Послуги на веб-ресурсі у відповідності до розкладу роботи веб-ресурсу, який розміщено на веб-ресурсі.
2.3. Прайс-лист веб-ресурсу може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація веб-ресурсу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-ресурсі.
2.4. При використанні Замовником Абонементу, лімітованого кількістю перегляду інформаційно-консультаційних матеріалів, Виконавець не повертає зняте відвідування при неможливості Замовником продовжити отримання Послуги з власної вини та причин.
2.5. Незалежно від причин, дія всіх Абонементів, які наведені в прайс-листі Виконавця, не може бути перенесена або зупинена, в разі якщо користування Послугами було розпочато.
2.6. Перебуваючи на веб-ресурсі, Замовник повинен поводитись відповідно до загальних правил громадського порядку, не турбувати та не ображати інших відвідувачів веб-ресурсу, та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів веб-ресурсу.
2.7. Вибір музичного супроводу веб-ресурсу здійснюється Виконавцем самостійно.
2.8. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, під час пербування на веб-ресурсі Замовнику (у тому числі Гостям веб-ресурсу) категорично забороняється вчинення таких дій:
2.8.1. відео - та фотозйомка, без згоди Виконавця;
2.8.2. копіювання матеріалів, розміщених та веб-ресурсі;
2.8.3. розповсюдження матеріалів та інформації, розміщеної на веб-ресурсі;
2.8.4.вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
2.8.5. непристойна поведінка та жести;
2.8.6. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
2.8.7. грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів веб-ресурсу;
2.8.8. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
2.8.9. передавати логін та пароль іншим особам;


3. Інші умови

3.1. Послуги на веб-ресурсі надаються згідно діючого прайс-листа Виконавця. Будь-які інші види платних/безоплатних послуг не передбачені прайс-листом не надаються.
3.2. У разі відмови Замовника від оплати штрафних (фінансових) санкцій, за порушення умов Договору та цих Правил, Виконавець має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з уже сплачених на користь веб-ресурсу коштів Замовника із одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії абонемента.
3.3. Виконавець не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Замовником від укладення цього Договору та отримання послуг Виконавця.
4. Заключні положення

4.1. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються під час реєстрації на веб-ресурсі, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.
4.2. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів, що призвели до негативних наслідків для Замовника;
4.3. Замовник заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати; б) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін; в) Замовника свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик, а інформація та рекомендації, отримані від Виконавця в рамках цього Договору носять рекомендаційний характер і ефект від їх використання залежить виключно від Замовника. Виконавець не несе жодної відповідальності у випадку заподіяння будь-якої шкоди третім особам Замовником внаслідок слідування рекомендаціям Виконавця. Відповідальність за будь-яку шкоду, завдану третім особам Замовником покладається виключно на Замовника.
4.4. Укладаючи цей Договір, Замовник надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року.
4.5. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.
Незнання Правил веб-ресурсу, Правил техніки безпеки не звільняє Клієнта від їх виконання!

ФОП Гафт Тетяна Вікторівна
ЄДРПОУ/ІПН: 2716722924
IBAN UA303052990000026003050570609
Estergaft@gmail.com